ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014

ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΨΕΜΑ - ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ-ΓΙΑΧΒΕ - Ο ΑΝΘΕΛΗΝΑΣ ΔΑΙΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗ ΑΙΜΟΣΤΑΓΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ...ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΚΤΑΝΗ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΡΙΞΕΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ...


Η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει αποτελέσει το έναυσμα για την κατασυκοφάντηση του Χριστιανισμού από όσους τον αντιμάχονται αλλά και αντικείμενο μελέτης για όσους θέλουν να ψάχνουν τις αλήθειες που κρύβονται μέσα σε αυτό το πακέτο κειμένων ουσιαστικά. 

 Ο Δημήτρης Παπαδούδης, συνεργάτης του μπλόγκ και ερευνητής, ύστερα από προσπάθεια πολλών ημερών αναζήτησης μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, το Ζοχάρ, την Καινή Διαθήκη και άλλες ωφέλιμες ιστορικές πηγές, ετοίμασε αυτό το άρθρο για το μπλόγκ Αθέατη γνώση, που θα ταράξει το Θρησκευτικό κατεστημένο που έχουν δημιουργήσει και προωθείται εδω και εκατοντάδες χρόνια μέσα από την αποκαλούμενη Παλαιά Διαθήκη. 

 Επιστρέφοντας όμως σε αυτούς που αντιμάχονται την θρησκεία αυτή,ένα επιχείρημα που έχουν προσπαθώντας να δείξουν ότι έχουν δίκιο , είναι ότι ο Θεός των Εβραίων , είναι ο ίδιος με αυτόν της Καινής Διαθήκης και συνεπώς ο Χριστιανισμός ονομάζεται κανονικά Ιουδαιοχριστιανισμός. Έχουν όμως πράγματι δίκιο;;; 

 Ας δούμε αρχικά τις αναφορές στο «ανθρώπινο» έργο του Γιαχβέ , μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και στην συνέχεια να μιλήσουμε για το ποιός πραγματικά είναι αλλά και τις σαφείς διαφορές του με τον Τριαδικό Θεό ώστε να αποκατασταθεί επιτέλους η αλήθεια, ξεκινώντας αρχικά με τους θανάτους που προκάλεσε άμεσα ή εμεσα ο θεός αυτός. Έδωσα μόνο λίγες πηγές στο πρώτο θέμα γιατί είναι τόσες πολλές κανονικά που θα έπρεπε να γράψω είκοσι άρθρα για να τις αναφέρω όλες.

 Γένεσις. 38, 7: Ο προτότοκος όμως αυτός υιός του Ιούδα ο Ήρ έγινε φαύλος και κακός ενώπιον του Κυρίου, δι' αυτό και ο Θεός τον εθανάτωσε.

 Αριθμός: 1. 38, 10: Το γεγονός αυτό εφάνη στον Θεόν πολύ κακόν, ο δε Θεός εθανάτωσε τον Αυνάν δια την κακήν αυτήν πράξιν. 

 Αριθμός: 1. Έξοδος 9, 25: Εκτύπησεν η χάλαζα και εφόνευσεν εις όλην την Αίγυπτον ανθρώπους και ζώα. Εκτύπησε και κατέστρεψε όλην την χλόην των πεδιάδων και συνέτριψεν όλα τα δένδρα της χώρας. 

 Αριθμός: Άγνωστος. 12, 29: Οταν δε ήλθε το μεσονύκτιον της νυκτός εκείνης, εκτύπησεν ο Κυριος δια θανάτου κάθε πρωτότοκον εις την χώραν της Αιγύπτου, από το πρωτότοκον του Φαραώ που κάθεται στον θρόνον, έως το πρωτότοκον της αιχμαλώτου που είναι φυλακισμένη στον λάκκον, μέχρι και του πρωτοτόκου παντός κτήνους. 

 Αριθμός: Άγνωστος. 14, 28: Τα ύδατα επανελθόντα εις την προτέραν των θέσιν εσκέπασαν τα πολεμικά άρματα, τους αναβάτας αυτών, όλην την δύναμιν του Φαραώ, όλους εκείνους που είχαν εισέλθει εις την θάλασσαν, δια να καταδιώξουν τους Ισραηλίτας. Δεν απέμεινεν ούτε ένας από αυτούς. 

 Αριθμός: Άγνωστος. 17, 11--14: Και συνέβαινε τούτο το παράδοξον· όταν ο Μωϋσής προσευχόμενος ύψωνε τας χείρας, ενικούσαν οι Ισραηλίται. Οταν δε κατεβίβαζε τας χείρας του, ενικούσαν οι Αμαληκίται. Αι χείρες όμως του Μωϋσέως, γέροντος πλέον, ήσαν αδύνατοι, του εφαίνοντο βαρείαι και οψούμεναι τον εκούραζον. Δια τούτο έλαβον λίθον και τον έθεσαν κάτω από τον Μωϋσήν, όπου αυτός εκάθισεν.

 Ο δε Ααρών και ο Ωρ, ο ένας από το ένα μέρος και ο άλλος από το άλλο εστήριζον τας υψωμένας χείρας του Μωϋσέως. Ετσι δε αι υψωμέναι χείρες του προσευχομένου Μωϋσή υπεβαστάζοντο μέχρι της δύσεως του ηλίου. Κατά τας ώρας δε αυτάς ο Ιησούς του Ναυή έτρεψεν εις φυγήν τους Αμαληκίτας στρατιώτας και όλον αυτόν τον λαόν τον εφόνευσε με μαχαίρας. Ο Κυριος είπε προς τον Μωϋσήν· “γράψε αυτό το γεγονός εις βιβλίον, δια να μένη πάντοτε εις ανάμνησιν και ειπέ στον Ιησούν του Ναυή να το ακούση καλά ότι οπωσδήποτε θα εξαλείψω την μνήμην των Αμαληκιτών από όλην την γην, την υπό τον ουρανόν”. 

 Αριθμός: Άγνωστος. 32, 27-28: Είπε προς αυτούς Ο Μωϋσής· “τάδε λέγει Κυριος ο Θεός Ισραήλ· Ζωσθήτε ο καθένας σας και θέσατε την ρομφαίαν σας στον μηρόν, διέλθετε και επανέλθετε από την μίαν είσοδον του στρατοπέδου μέχρι της άλλης, περάσατε δια μέσου του στρατοπέδου και θανατώσατε καθένας τον ένοχον αδελφόν του, τον φίλον του, τον συγγενή του”. Οι Λευίται έκαμαν, όπως τους διέταξεν ο Μωϋσής, και εθανατώθησαν κατά την ημέραν εκείνην τρεις χιλιάδες άνδρες. 

 Αριθμός: 3.000. Λευιτικόν. 10, 1--3: Οι δύο υιοί του Ααρών, ο Ναδάβ και ο Αβιούδ, έλαβον ο καθένας το θυμιατήριόν του, έθεσαν εις αυτό πυρ άλλο και όχι από το πυρ του θυσιαστηρίου, έθηκαν επάνω εις αυτό θυμίαμα και με τον τρόπον των αυτόν προσέφεραν ενώπιον του Κυρίου πυρ ξένον, κοσμικόν, πράγμα το οποίον είχεν απαγαρεύσει εις αυτούς ο Κυριος. Εις τιμωρίαν των δια την βεβήλωσιν εξήλθε πυρ πάρα Κυρίου, κατέφαγεν αυτούς και απέθανον αυτοστιγμεί εκεί ενώπιον του Κυρίου. 

 Είπε τότε ο Μωϋσής προς τον Ααρών· “αυτή η τιμωρία επεβλήθη, διότι ο Κυριος εφήρμοσεν εκείνο το οποίον ρητώς είχε προαναγγείλει· Εις αυτούς και δι' αυτών που με πλησιάζουν με ευλάβειαν και σεβασμόν, θα δείξω την αγιότητά μου και θα δοξασθώ ενώπιον όλου του λαού του ισραηλιτικού”. Επόνεσεν ο Ααρών βαθύτατα, αλλά και εσιώπησεν. 

Αριθμός: 2. (Σκοτώνονται οι γιοι του Ααρών).

 Αριθμοί. 11, 1: Μετά πορείαν τριών ημερών έφθασαν οι Ισραηλίται εις έρημον περιοχήν. Εκεί ο λαός εγόγγυζε και εξεφράζετο με ασέβειαν εναντίον του Κυρίου. Ηκουσεν ο Κυριος αυτά, ωργίσθη και ηγανάκτησεν εναντίον αυτών. Φωτιά εκ μέρους του Κυρίου ήναψε μεταξύ των Ισραηλιτών και κατέφαγεν ένα μέρος από το στρατόπεδον των Ισραηλιτών.

 Αριθμός: Άγνωστος. 14, 35--37: Εγώ ο Κυριος ωμίλησα. Οριστικώς και αμετακλήτως θα κάμω ο,τι είπα στον αμαρτωλόν αυτόν λαόν, ο οποίος εστασίασεν εναντίον μου. Εις την έρημον αυτήν θα εξοντωθούν και θα αποθάνουν”. Οι άνδρες, τους οποίους έστειλεν ο Μωϋσής να κατασκοπεύσουν την χώραν και οι οποίοι επιστρέφοντες εξηρέθισαν τον λαόν εις γογγυσμόν κατά της χώρας αυτής με το να είπουν δόλια και ψευδή δι' αυτήν, οι άνδρες αυτοί, οι οποίοι με πείσμα είπαν και διέδωσαν πονηράς πληροφορίας δια την χώραν, εκτυπήθησαν ρώτοι από τον Κυριον και απέθανον.

 Αριθμός: Άγνωστος. 15, 32--35: «Καὶ ἦσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἐρήμῳ...καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· θανάτῳ θανατούσθω ὁ ἄνθρωπος, λιθοβολήσατε αὐτὸν λίθοις πᾶσα ἡ συναγωγή». Και ήταν οι γιοί Ισραήλ στην έρημο....και μίλησε ο Κύριος πρός τον Μωυσή λέγοντας, να θανατωθεί αυτός ο άνθρωπος αφού τον λιθοβολήσει όλος ο λαός.

 Αριθμός: 1. 16, 27--32: Και απομακρύνθηκαν από τον κύκλο που έκαναν γύρω από την σκηνή του Κορέ. Και άνοιξε η γη και τους κατάπιε αυτούς και τα σπίτια τους και όλους τους ανθρώπους που ήταν με τον Κορέ και τα ζώα τους. 

 Αριθμός: Άγνωστος. 16, 35: Και φωτιά έστειλε ο κύριος και κατάφαγε τους 250 άνδρες που πρόσφεραν το θυμίαμα.

 Αριθμός: 250. 17, 14: «καὶ ἐγένοντο οἱ τεθνηκότες ἐν τῇ θραύσει τεσσαρεσκαίδεκα χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι, χωρὶς τῶν τεθνηκότων ἕνεκεν Κορέ». Και ήταν οι πεθαμένοι από όλο αυτό 14.000 , χωρίς όσους πέθαναν για χάρη του Κορέ.

 Αριθμός: 14.700. Ιησούς του Ναυή. 6, 16--21: Κατά τον έβδομον γύρον οι ιερείς εσάλπισαν, ο δε Ιησούς του Ναυή είπεν στους Ισραηλίτας· “κραυγάσατε, διότι ο Κυριος παρέδωκεν εις σας την πόλιν. Αυτή η πόλις και όλα όσα υπάρχουν εις αυτήν θα είναι αφιέρωμα πρυς τον Κυριον Σαβαώθ, πλην της Ραάβ της πόρνης. Αυτήν και όσους άλλους εύρετε εις την οικίαν της, θα ασφαλίσετε και θα περιποιηθήτε. 

 Σεις όμως προσέξατε πολύ και φυλαχθήτε από το ανάθεμα της πόλεως αυτής, μήπως τυχόν επιθυμήσετε και λάβετε κάτι από όσα θα είναι αφιερωμένα εις τυν Κυριον· και κάμετε ανάθεμα το στρατόπεδον των Ισραηλιτών και γίνετε αιτία να καταστραφώμεν. Δηλαδή όλος ο άργυρος και ο χρυσός και ο χαλκός και ο σίδηρος της πόλεως θα αφιερωθούν στον Κυριον· θα ενταχθούν στον θησαυρόν του Κυρίου”. Οι ιερείς εσάλπισαν με τας ιεράς σάλπιγγας. 

Μολις δε ο λαός ήκουσε τον ήχον των σαλπίγγων όλος μαζή εκραύγασε με αλαλαγμόν μεγάλον και ισχυρόν, και τότε όλα τα τείχη κύκλω από την Ιεριχώ έπεσαν, και όλος ο Ισραηλιτικός λαός εισήλθεν ορμητικώς εις την πόλιν. Ο Ιησούς του Ναυή ανεθεμάτισε την πόλιν και παρέδωσεν εις στόμα μαχαίρας όλα όσα εζούσαν εις αυτήν, από ανδρός έως γυναικός, από μικρού έως μεγάλου και από μόσχου έως όνου.

 Αριθμός: Άγνωστος. 7, 25--26: Εκεί δε είπεν ο Ιησούς του Ναυή στον Αχαρ· “διατί μας κατέστρεψες; Ετσι και σε σήμερον θα καταστρέψη ο Θεός”. Και όλοι οι Ισραηλίται ελιθοβόλησαν αυτόν και τον εφόνευσαν με τους λίθους. Εμάζεψαν δε και έστησαν μεγάλον σωρόν λίθων επάνω στο πτώμα του. Ετσι δε κατέπαυσεν η οργή του Κυρίου εναντίον του λαού. Δια τούτο ο τόπος εκείνος ωνομάσθη μέχρι της σήμερον Εμέκ Αχώρ, δηλαδή κοιλάς του Αχώρ.

 Αριθμός: Άγνωστος. 8,25: Κατά την ημέραν εκείνην όλοι οι φονευθέντες από ανδρός έως γυναικός, όλοι οι κάτοικοι της Γαι, έφθασαν τας δώδεκα χιλιάδας. Αριθμός: 12.000. ¨Ο Κυριος είναι Θεός ζηλότυπος και τιμωρός του κακού. Τιμωρεί ο Κυριος με θυμόν, τιμωρεί τους αντιτιθεμένους προς αυτόν και εξολοθρεύει τους εχθρούς του.(Ναούμ Α΄2) 

 Ας δούμε τώρα τις κατάρες που εξαπολύει κατά παντών ο θεός του Ισραήλ , οι οποίοι οφείλουμε να πούμε εδώ δεν γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό το ποίος πραγματικά είναι ο θεός τους , καθώς τους αποκρύπτεται έντεχνα από τους εξουσιαστές αυτού του κόσμου , το πραγματικό του όνομα που δεν είναι Γιαχβέ κανονικά , αλλά έχει άλλο όνομα πιο αρχαίο από αυτό.

 Δευτερονόμιον 28,15-28,41. Εάν δεν ακούσης και δεν υπακούσης εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, ώστε να φυλάττης και να εφαρμόζης όλας τας εντολάς αυτού, τας οποίας εγώ σήμερον σου δίδω, θα έλθουν και θα ξεσπάσουν εναντίον σου όλαι αυταί αι κατάραι. Θα είσαι κατηραμένος εις την πόλιν και στον αγρόν. 

 Κατηραμέναι θα είναι αι αποθήκαι σου και τα περισσεύματά σου. Κατηραμένα τα παιδιά σου και τα προϊόντα των αγρών σου, αι αγέλαι των βοδιών σου και τα ποίμνια των προβάτων σου. Κατηραμένος θα είσαι συ, όταν εισέρχεσαι και όταν θα εξέρχεσαι από το σπίτι σου, από την πατρίδα σου, από παντού. Θα στείλη εναντίον σου ο Κυριος την φτώχειαν, την μεγάλην πείναν, την φθοράν εις όλα επί των οποίων θα βάλης το χέρι σου, μέχρις ότου σε εξολοθρεύση, μέχρις ότου σε καταστρέψη συντόμως δι' όλας τας πονηρίας σου, επειδή με εγκατέλιπες, θα είπη ο Θεός. 

 Ο Κυριος θα κολλήση επάνω σου αρρώστιες που φέρουν τον θάνατον, μέχρις ότου σε εξολοθρεύση μέσα εις την χώραν, προς την οποίαν πορεύεσαι τώρα να την κληρονομήσης. Θα σε κτυπήση ο Κυριος με εξαντλητικήν αδυναμίαν, με πυρετόν και ρίγος και φαγούραν και ελονοσίαν και κιτρίνισμα. Ολαι αυταί αι ασθένειαι θα σε καταδιώξουν, μέχρις ότου σε εξολοθρεύσουν. 

 Ο ουρανός επάνω από το κεφάλι σου θα είναι κατάξηρος, όπως ο χαλκός, και η γη κάτω από τα πόδια σου ξηρά και στεγνή σαν σίδηρος. Κυριος ο Θεός σου θα δώση αντί της ευεργετικής βροχής κονιορτόν· χώμα από τον ουρανόν σαν βροχή θα πέση επάνω σου, μέχρις ότου σε ξεπαστρέψη και σε καταστρέψη. Ο Κυριος θα σε επισκεφθή με οργήν αποστέλλων προς τιμωρίαν σου τους εχθρούς σου. Θα νικηθής από αυτούς· και ενώ από ένα δρόμον συμπαγής και οργανωμένος θα επιτεθής εναντίον αυτών, από επτά δρόμους θα φύγης πανικόβλητος καταδιωκόμενος από αυτούς. 

Και διασπαρήτε ως σιχμάλωτοι εις όλας τας βοσιλείας του κόσμου. Οι νεκροί σου θα μένουν άταφοι, τροφή των πτηνών του ουρανού και των θηρίων της γης. Κανείς δεν θα ημπορέση να προλάβη και να σταματήση την καταστροφήν σου. Ο Κυριος θα σε κτυπήση με τας πληγάς της Αιγύπτου στο δέρμα σου, με αγρίαν ψώραν και με φαγούραν, ώστε να μη ημπορής να εύρης θεραπείαν. Θα σε κτυπήση ο Κυριος με παράλυσιν, με τύφλωσιν και φρενοοβλάβειαν. 

 Εις το καταμεσήμερον θα ψηλαφής, δια να εύρης διάφορα αντικείμενα, όπως ψηλαφή ο τυφλός στο σκότος, και δεν θα κατευοδοθούν αι προσπάθειαί σου. Αλλοι θα σε αδικούν και θα αρπάζουν τα υπάρχοντά σου όλας τας ημέρας, και κανείς δεν θα υπάρχη να σε βοηθήση. Συζυγον θα λάβης και άλλος άνδρας θα την έχη· οικίαν θα οικοδομήσης και δεν θα κατοικήσης εις αυτήν. Αμπέλι θα φυτεύσης και δεν θα το τρυγήσης. Αλλος θα σφάξη εμπρός εις τα μάτια σου το μοσχάρι σου και συ δεν θα φάγης από αυτό. 

Τον όνον σου θα τον αρπάσουν από εμπρός σου και δεν θα σου τον αποδώσουν· τα πρόβατά σου θα δίδωνται στους εχθρούς σου και δεν θα υπάρξη κανείς να σε βοηθήση. Οι υιοί σου και αι θυγατέρες σου θα παραδοθούν εις αλλοεθνείς και οι οφθαλμοί σου θα βλέπουν αυτούς απαγομένους μέχρις ότου ατονίσουν και καταληφθούν από σπασμούς. Το χέρι σου θα είναι ανίκανον να βοηθήση αυτούς.

 Τα προϊόντα των αγρών σου και όλους τους κόπους σου θα τους φάγη λαός, τον οποίον δεν γνωρίζεις. Θα αδικήσαι και θα συντρίβεσαι όλας τας ημέρας της ζωής σου. Θα μένης άναυδος και έξαλλος εμπρός εις εκείνα, που θα βλέπουν οι οφθαλμοί σου. Θα σε κτυπήση ο Κυριος με σκληράς πληγάς εις τα γόνατα, εις τας κνήμας, από το πέλμα των ποδιών σου έως στο κεφάλι σου, τόσον βαρειά, ώστε να μη ημπορής να θεραπευθής. Θα απαγάγη ο Κυριος σε και τους άρχοντάς σου, τους οποίους θα έχης εκλέξει δια τον εαυτόν σου, εις άλλον λαόν τον οποίον ούτε συ ούτε οι πατέρες σου εγνωρίζατε. 

Και εκεί θα λατρεύσης άλλους θεούς, ξύλα και λιθάρια. Και θα είσαι ανεξήγητον αίνιγμα, παροιμία και μολόγημα μεταξύ όλων των εθνών, εις τα οποία θα σε απαγάγη ο Κυριος. Πολύν σπόρον θα ρίχνης στον αγρόν σου και ολίγα εισοδήματα θα παίρνης, διότι θα καταφάγη αυτά η ακρίδα. Θα φυτεύσης αμπέλι και θα το εργασθής, αλλά δεν θα πίης οίνον, δεν θα ευφρανθής από αυτό, διότι το σκουλήκι θα καταφάγη τα σταφύλια. 

 Ελιές θα υπάρχουν εις όλην την έκτασιν της χώρας σου, αλλά δεν θα έχης λάδι ούτε να αλειφθής, διότι θα πέση παράκαιρα ο καρπός των ελαιών σου. Θα αποκτήσης υιούς και θυγατέρας, αλλά δεν θα τους έχης κοντά σου, διότι θα απαχθούν αιχμάλωτοι. Επιπλέον όπως θα δείτε και μόνοι σας αμέσως τώρα ο Γιαχβέ είναι θεός που επιθυμεί μόνο το χρήμα και το κέρδος κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα λόγια του Χριστού που λέει ότι δεν μπορείς να είσαι και με τον Θεό και με τον Μαμωνά δηλαδή το χρήμα. Ακολουθούν δύο πηγές πρός απόδειξη και γι αυτό αν και πάλι θα μπορούσαμε να παραθέσουμε πάρα πολλές.

 Τους αλλοεθνείς να δανείζεις με τόκο, τους δε ομοφύλους σου χωρίς τόκο. (Δευτερονόμιον). ¨εμόν το αργύριον και εμόν το χρυσίον,λέγει Κύριος παντοκράτωρ¨ Δικός μου ο άργυρος , δικός μου και ο χρυσός λέγει ο Κύριος. (Δευτερονόμιον). Παρακάτω παρατηρούμε ότι ο Γιαχβέ είναι ένας ανθέλληνας θεός, κάποιος που επιθυμεί την εξαφάνιση του Ελληνικού στοιχείου από τον κόσμο αυτό , καθώς είναι αντίπαλός του μέγας και αυτό μας θυμίζει την κακία και το μίσος που έχουν οι χαζάροι και τα αφεντικά τους οι δαίμονες και οι Νεφελίμ για τους Έλληνες με απόδειξη τα λόγια του Κίσσινγκερ πρίν τόσα χρόνια.

 Ας δούμε όμως που φαίνεται κι αυτό στην Παλαιά Διαθήκη. Και θα εξολοθρεύσω εγώ ο θεός όσους μένουν στην Άζωτο και θα σηκωθεί φυλή από την Ασκαλώνα και θα βάλω το χέρι μου πάνω στους Άκκαρες ώστε να χαθούν και όσα απέμειναν από τους ξένου λέει ο Κύριος. 

 (Αμώς Α΄8 ) Σοφονίας Β 4-6. Μεγάλη συμφορά θα πάθουν όσοι ζουν στα παράλια κοντά στην Κρήτη. Γιατί η Κρήτη θα γίνει χώρος μόνο για βοσκούς και μάντρα προβάτων. Ζαχαρίας 9,13-15. 

 Διότι εσάς της φυλής Ιούδα σας χρησιμοποίησα και σας τέντωσα ως τόξο , ως άλλην δε φαρέτραν εγέμισα με βέλη τους άλλους Ισραηλίτας . Θα σηκώσω τα τέκνα σου Σιών εναντίον των Ελλήνων και θα σε χειριστώ σαν ρομφαία πολεμιστή. Ο Κύριος θα επιτεθεί εναντίον τους και τα βέλη του θα εξακοντιστούν ως αστραπαί. Ο Κύριος θα σαλπίση με σάλπιγγα και θα βαδίσει εναντίων αυτών προκαλών αναταραχήν με την δίκαιαν αυτού απειλήν. Αλλά ο Κύριος θα βοηθήσει τους Ιουδαίους να εξοντώσουν τους εχθρούς.

 Θα τους καταχώσουν με τους λίθους από τις σφεντόνες τους, θα τους καταπιούν όπως πίνουν το κρασί και θα γεμίσουν δοχεία από αίμα όπως γεμάτες από το αίμα των θυσιαζομένων ζώων είναι οι φιάλες του θυσιαστηρίου και των ολοκαυτωμάτων. ¨ Αναφορικά με τις θυσίες που ζητά ο Γιαχβέ τώρα βλέπουμε ότι ζητά μόνο υλικά αγαθά και όχι κάτι πνευματικό από όσους τον πιστεύουν αλλά αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα λόγια του Χριστού στην Καινή Διαθήκη που λέει , αγάπη θέλω και όχι θυσία. 

 Δευτερονόμιον 15,19-15,23. Καθε πρωτότοκον αρσενικόν, που θα γεννηθή εις τα βόδια σου και εις τα πρόβατά σου, θα το αφιερώσης εις Κυριον τον Θεόν σου. Δεν θα χρησιμοποιήσης δι' ιδικάς σου εργασίας το πρωτότοκον μοσχάρι σου ούτε και θα κουρεύσης δια λογαριασμόν σου τα πρωτότοκα εκ των προβάτων σου.

 Ενώπιον του Κυρίου και στον τόπον, τον οποίον εκείνος ήθελεν εκλέξει, θα τρώγης συ και η οικογένειά σου κάθε χρόνον τα πρωτότοκα αυτά. Εάν όμως το προσφερόμενον πρωτότοκον έχη κάποιο ελάττωμα, είναι δηλαδή χωλόν η τυφλόν η με άλλο τι σωματικόν ελάττωμα, δεν θα το θυσιάσης εις Κυριον τον Θεόν σου. Εις τας πόλεις σου θα το σφάξης και θα το φάγης. Από αυτό έχει το δικαίωμα να φάγη όχι μόνον ο νομικώς καθαρός αλλά και ο ακάθαρτος που μένει κοντά σου, όπως αδιαφόρως τρώγετε το κρέας της δορκάδος η της ελάφου. Το αίμα όμως δεν θα το φάγετε. Θα το χύσετε εις την γην, όπως το νερό. 

 Δευτερονόμιον 16,4-16,11. Επί επτά ημέρας εντός των ορίων όλης της περιοχής σου δεν θα παρουσιασθή καν προζύμι, από δε τα κρέατα των ζώων, που θα θυσιάσης την εσπέραν της πρώτης ημέρας, δεν θα μείνη τίποτε έως το πρωϊ. Δεν σου επιτρέπεται να τελέσης τας θυσίας του Πασχα εις καμμίαν από τας πόλεις, που σου έδωκεν ο Κυριος,αλλά μόνον στον τόπον τον οποίον ήθελεν εκλέξει Κυριος ο Θεός σου, δια να ακούεται και τιμάται εκεί το όνομά του.

 Εκεί θα προσφέρης την θυσίαν του Πασχα την εσπέραν με την δύσιν του ηλίου εις ανάμνησιν της ώρας, κατά την οποίαν έφυγες από την Αίγυπτον. Θα βράσης και θα ψήσης και θα φάγης τον θυσιαζόμενον αμνόν στον τόπον, τον οποίον ήθελεν εκλέξει Κυριος ο Θεός σου και την πρωΐαν θα επιστρέψης και θα μεταβής εις την οικίαν σου. Επί εξ ημέρας θα τρώγης άζυμον άρτον ημέρά δε η εβδόμη θα είναι η τελευταία των εορτών του Πασχα, επίσημος εορτή προς τιμήν Κυρίου του Θεού σου. 

Κατ' αυτήν δεν θα κάμης καμμίαν εργασίαν πλην εκείνων, που είναι απαραίτητοι δια την συντήρησιν της ζωής σου. Θα μετρήσης επτά εβδομάδας, τεσσαράκοντα εννέα ημέρας, θα αρχίσης να μετράς από την ημέραν, που θα πάρης το δρεπάνι δια τον θερισμόν. Την τελευταίαν ημέραν, δηλαδή την πεντηκαστήν, θα τελέσης την εορτήν των εβδομάδων, την Πεντηκοστής, προς χάριν Κυρίου του Θεού σου και θα προσφέρης από τα πρωτογεννήματα των αγρών σου, αναλόγως με την οικονομικήν σου κατάστασιν, αναλόγως με όσα Κυριος ο Θεός σου θα σου δώση.

 Κατά την εορτήν αυτήν της Πεντηκοστής θα φάγης και θα ευφρανθής ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, συ και ο υιός σου και η θυγάτηρ σου, ο δούλος και η δούλη σου, ο Λευΐτης και ο ξένος, ο ορφανός και η χήρα, που ευρίσκεται μεταξύ σας, θα φάγετε στον τόπον, τον οποίον ήθελεν εκλέξει Κυριος ο Θεός σου, δια να επικαλήται εκεί και λατρεύεται το Ονομά του. 

 Στα σημεία που είδαμε λοιπόν από την Παλαία Διαθήκη , αν και αυτά είναι τόσα πολλά που θα μπορούσαμε να παραθέτουμε πηγές για ολόκληρες μέρες , φάνηκε ότι ο Γιαχβέ , ο θεός των Εβραίων , είναι απόλυτα εχθρικός πρός όλους και ζητά από τους ανθρώπους να καλλιεργούν περισσότερο την ύλη , παρά το πνεύμα. 

 Αυτό είναι εκ διαμέτρου αντίθετο με όσα αναφέρει ο Χριστός μέσα στην Καινή Διαθήκη , κάτι που αποδεικνύει ότι ο Τριαδικός Θεός και ο Γιαχβέ δεν είναι το ίδιο πρόσωπο . Ας δούμε και μερικά σημεία από την Καινή Διαθήκη που αναφέρουν ότι ο Θεός είναι αγάπη και ζητά από εμάς να φερόμαστε στους άλλους όπως θέλουμε να μας φέρονται , δίνοντας πάνω απ όλα αγάπη σε όλο τον κόσμο. 

 Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο Κεφάλαιο 5,38-39,40,43,44. Ακούσατε ότι έχει ειπωθεί , όταν σας βγάλει κάποιος το μάτι πρέπει να βγάλετε και εσείς το δικό του. Εγώ σας λέω να μην αντιστέκεστε στον πονηρό. Και εαν κάποιος σας χτυπήσει στο δεξί μάγουλο εσείς να στρέψετε και το άλλο. Και σε όποιον θέλει να σας κρίνει και να σας πάρει τον χιτώνα εσείς να του δώσετε και το ρούχο σας. Ακούσατε ότι έχει ειπωθεί , να αγαπάτε τον συνανθρωπό σας και να δείχνετε μίσος στους εχθρούς σας. Εγώ σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να προσεύχεστε για αυτούς που σας κυνηγάνε. 

 Κατά Ιώαννην Κεφάλαιο 15,12-13. Αυτή είναι η δικιά μου εντολή να αγαπάτε τους άλλους καθώς αγάπησα εσάς. Μεγαλύτερη αγάπη από αυτήν δεν έχει , το να δώσει κανείς την ζωή του για τους φίλους του. Ποιός τελικά όμως είναι ο Γιαχβέ ; Αναφέρεται σε κείμενα το ποιός είναι πραγματικά ; Σαφώς και ναι. 

 Ας δούμε αρχικά τι λέει για τον Γιαχβέ το βιβλίο του μοναχού Παρθένιου με τίτλο το Χάραγμα της Αποκάλυψης , ανησυχητικά σημεία των καιρών που γράφτηκε πρίν το 1988 μέσα στο οποίο αναφέρεται η ύπαρξη της Λευκής Αδελφότητας . Θεός τους είναι ο JAHBULON.

 Το όνομα τούτο JAN+BUL-ON που σημαίνει JAN=JAHWEH , ο θεός των Εβραίων , BUL= βάαλ ο αρχαίος θεός των καναιτών της ακολασίας και της μιμητικής μαύρης μαγείας και ON=ΟΣΙΡΙΣ , ο αρχαίος θεός της κολάσεως των Αιγυπτίων. 

 Τα τρία αυτά ονόματα εκφράζουν την σατανική ψευδοτριάδα. Είδαμε τι λέει ο Αγιορείτης μοναχός για την πραγματική ταυτότητα του Γιαχβέ και η αλήθεια πράγματι δεν απέχει καθόλου από αυτα τα λόγια. Σύμφωνα με τα εβραικά βιβλία ο Γιαχβέ που οδήγησε εκτός της ερήμου τον λαό του Ισραήλ και τους πέρασε από την Ερυθρά Θάλασσα , λεγόταν αλλιώς και ως Σαμαέλ και πρόκειται για τον αρχάγγελο του σκότους και δημιουργό του ψεύτικου αυτού κόσμου.

 Δίνω μερικές πηγές ως πρός απόδειξη αυτού του πολύ σοβαρού ζητήματος που δείχνουν όχι μόνο ότι ο Γιαχβέ είναι ο Σαμαέλ , αλλά και τον ρόλο που έπαιξε αυτός ο άρχων του κακού στην ιστορία των Εβραίων. 

 Από το Εβραικό κείμενο που είναι συγκεντρωμένο σε πολλά βιβλία και ονομάζεται Ζοχάρ η Βίβλος της Λαμπρότητας ( σημειώνω ότι οι Εβραίοι έχουν στα χέρια τους κείμενα που επέλεξαν να μην τα δώσουν σε εμάς). Τώρα ο άρχοντας ο Γιαχβέ έχει τρία ονόματα. Το πρώτο είναι Γιαλταμπαόθ, το δεύτερο είναι Σακλάς και το τρίτο είναι Σαμαέλ. Γνωρίζει λοιπόν αυτός την δύναμή του , καθώς είπε εγώ μόνο είμαι Θεός και άλλος δεν υπάρχει ισάξιός μου. 

 Δεύτερη πηγή και πάλι από το Ζοχάρ. Ο Γιαχβέ είναι θεός που χωρίζεται σε πρόσωπα διαφορετικά μεταξύ τους και αυτά είναι , η Σεκινά , η Λίλιθ και ο Σαμαέλ. (Αυτή είναι η ανίερη τριάδα , το αντίθετο του Τριαδικού Θεού μας ). Η τρίτη πηγή είναι εξίσου από το Ζοχάρ καθώς μιλάμε για τουλάχιστον 20 βιβλία που έχουν μέσα υπερβολικά πολλά πράγματα που προσφέρονται για μελέτη.

 Ο Μωυσής δεχότανε την βοήθεια του Γιαχβέ στην έρημο για το Ισραήλ , αλλά ο άγγελος του οποίου την μορφή πήρε για να τους σώσει από εκεί , δεν ήταν άλλος από τον Σαμαέλ. Η τέταρτη πηγή πρόερχεται από το κείμενο η Ανάλυψη του Ησαία και δείχνει ότι ο Σαμαέλ είναι ο Σατανάς και συνεπώς συγκρίνοντας αυτήν την πηγή με της τρείς παραπάνω φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Γιαχβέ είναι ο Σαμαέλ-Σατανάς.

 Και όταν πέθανε ο Ιεζεκίας και βασιλιάς έγινε ο Μανάσσης , αυτός ξέχασε το τι του έλεγε αυτός και έτσι ο Σαμαέλ μπήκε μέσα του και τον κυρίευσε απόλυτα. Και ο Μανάσσης από άνθρωπος με πίστη έγινε άτομο που πλέον υπηρετούσε , αυτόν τον σατανά και τους αγγέλους του. Βλέπουμε λοιπόν έτσι ότι οι Ιεχωβάδες που βάζουν πάνω απ όλα ουσιαστικά την πίστη τους στον Γιαχβέ όπως και οι Εβραίοι δεν είναι τίποτα άλλο από άτομα πλανεμένα που αποτελούν θύματα των κοσμοκρατόρων για να κάνουν αυτοί ευκολότερα τα σχέδιά τους. 

 Οσον αφορά τους πρώτους είναι μέσο που χρησιμοποιείται ώστε να διασπάται ακόμα περισσότερο η Χριστιανική πίστη ώστε να χαθεί τελικά εξ ολοκλήρου το μεγαλύτερο εμπόδιο του Σαμαέλ, η ορθοδοξία. Η Παλαιά Διαθήκη τώρα στην πραγματικότητα δεν αποτελεί ιερό βιβλίο των Χριστιανών αλλά των Εβραίων , καθώς μπήκε στα βιβλία της Εκκλησίας παράτυπα και σύμφωνα με τις επιδιώξεις του Ισπανοεβραίου Θεοδόσιου του Μέγα,( τι Μέγας ήταν αυτός που έσφαξε 10.000 άτομα στην Θεσσαλονίκη απλά και μόνο γιατί ήταν Έλληνες αλλά τόλμησαν να είναι και Χριστιανοί ; ) που έβγαλε όλους τους λόγους των Σιβυλλών που μιλούσαν ακόμα και το 3.000 π.Χ για τον Ένα Θεό και βιβλία όπως αυτό του Ενώχ ώστε να μην αποκαλυφθεί η ύπαρξη των αρχαίων θεών. Είναι ουσιαστικά επιπλέον , κείμενα που μαζεύτηκαν από διάφορες χρονολογίες και ενώθηκαν σε ένα μεγάλο βιβλίο χώρις απαραίτητα σωστή χρονολογική σειρά.

 Τα λόγια του Γιαχβέ-Σατανά-Σαμαέλ, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με αυτά του Χριστού , ο οποίος έλεγε και λέει ότι πρέπει να συμπεριφόμαστε στους άλλους συνανθρώπους μας όπως θέλουμε να μας φέρονται και να προσευχόμαστε για όσους μας καταδιώκουν και μας μισούν , αλλά και όταν μας χτυπάνε να γυρνάμε και το άλλο μάγουλο μας.

 Ο Γιαχβέ αντίθετα μιλά για την εκδίκηση και την καλλιέργεια του μίσους μεταξύ των ανθρώπων και χαρακτηριστικό παράδειγμα γι αυτό αποτελεί το οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Τώρα που ξέρετε την αλήθεια , οφείλω να πω επιπλέον ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν ακυρώνει τα λόγια και τα έργα του Χριστού αντίθετα μάλιστα , αν συγκρίνει κανείς αυτήν με την Καινή Διαθήκη βλέπει τις εκ διαμέτρου αντίθετες κοσμοθεωρίες , των Ελλήνων και των Χριστιανών με αυτήν των Νεφελίμ, των Εβραίων και του Σαμαέλ. 

ΠΗΓΗ - http://hellaspress-angel.blogspot.gr/