ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

ΕΛΛΑΔΑ SOS - ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΡΟΥΟΥΝ ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ - ΕΛΛΗΝΑ ΞΥΠΝΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ... 24/10/2014


Είναι ανυπόφορο, το πόσο μεγαλείο και σθένος υπάρχη στον Έλληνα, στη φυλή του, στο γένος του, ναι... γιατί όχι; 

 Και ναι, δεν το αντέχουν κάποιοι που έφτιαξαν και ομάδα μάλιστα για να καταφέρουν ό,τι δεν κατάφεραν οι ανθέλληνες όλον αυτόν τον καιρό που μας μαστιγώνουν είτε σαν ευρωπαίοι είτε σαν μογγολο... ας μη το πώ το άλλο! 

Μέχρι και σήμερα έχουμε καταφέρει να είμαστε σε καλό γεωγραφικό σημείο, ευτυχώς γιατί γι’ αυτούς αυτό θα σήμαινε μεγάλη νίκη, κάτι το οποίο, δε μας «παίρνει» σαν λαό, αλλά και ΜΕΓΑ Έθνος, καθόλου... 

Ευτυχώς που δεν αφήσαμε να πέσουμε ακόμη και μετά από... σκυλιά (!) που αναγκαστήκαμε να φάμε, για να επιβιώσουμε... Τότε στο Μεσολόγγι και το Κούγκι! Γιατί από τότε πρόκειτε, αλλά και από κάθε άλλου είδους επιδρομή που κάναν ένα μάτσο βάρβαροι, εναντίον του Βυζαντίου, ακόμη και με ρόπαλα!!! 

Όπως ήταν τότε οι Ρώσοι, και τους εξευγενίσαμε και με γάμο, από δικές μας πριγκίπησσες, για να αναπτύξουν κυριότητα σαν θρησκευτικό βασίλειο, όπως μπορεί να θεωρείται ακόμη και σήμερα... Αν δεν έχει αλλαξοδρομήσει φυσικά από τα χέρια του Πούτιν... Γιατί όσο και να την διαβάζεις την Καινή Διαθήκη, άμα αφήνεις ιερείς να σκοτώνονται, είναι βαρύ!!! 

Τόσο βαρύ, όσο και η μεγαλοπρέπεια των τεχνών των σκοτεινών υποθέσεων που λειτουργούν εναντίον μας, όπως λέει και ο μαναδικός Γιώργος Πάλμος! Αλλά και οαείμνηστος Μύστης του Ελληνισμού, Ιωάννης Πασσάς!!! Τους αναφέρουμε συχνά και όλο και τους αναδεικνύουμε για το κοινό καλό όφελος της Ελλάδος, που πολλοί εμίσησαν!!! Και είναι τριγύρω μας!!! Αλλά και από πάνω μας, όπως το «Σιωνιστικό Ιερατείο Ωργανωμένων Νοών» (Σ.Ι.Ω.Ν.) το οποίο αναδείξαμε... και απεικονίζονται σ’ αυτό πολλές ωραίες μουτρίτσες!!! 

Δημιουργώντας και ίσως επαυξάνοντας το έγκλημα προς τον Ελληνισμό!!! Ας δούμε όμως τι λέγανε εδώ και πολλά-πολλά χρόνια κάποιοι που γνώριζαν ήδη από τότε τι συμβαίνει στο παρασκήνιο του πολέμου της Σ.Ι.Ω.Ν. προς τον Ελληνισμό. Το παρακάτω απόσπασμα από το κλασικό πια βιβλίο του Ιωάννη Πασσά, «Το έγκλημα της επιστήμης», είναι συγκλονιστικό και τα λέει, πραγματικά, όλα (!):

 «Η κυριωτέρα επιδίωξις των πραγματικών ηγετών της φυλής των Εβραίων, των Σιωνιστών, που δρουν ανενόχλητοι από τα σκοτεινά παρασκήνια της διεθνούς πολιτικής, της οποίας λόγω της οικονομικής πράγματι ισχύος των, κινούν αθορύβως και τεχνηέντως τα νήματα εναντίον μας, είναι η εξουθένωσις του Χριστιανισμού και ο αφανισμός της Ελληνικής φυλής και του Ελληνισμού, διότι μόνον ημάς τους Έλληνας και τον Ελληνισμόν φοβούνται ανέκαθεν και βλέπουν ως εμπόδιον εις τα σχέδιά των περί κυριαρχίας των επί της ανθρωπότητος, αν και τούτο δεν είναι και τόσον εύκολον να πραγματοποιηθή, όπως απεδείχθη από την Ιστορίαν, δυστυχώς δι’ αυτούς και ευτυχώς δια τους Έλληνας. 

Και δεν είναι τούτο τόσον εύκολον και δυνατόν δια τους Σιωνιστάς-Εβραίους, αν και πιστεύουν ότι ο πλούτος, ο χρυσός τον οποίον οι Εβραίοι Σιωνισταί συγκεντρώνουν εις όλας τας χώρας του κόσμου, σύμφωνα με τα παραγγέλματα των «Πρωτοκόλλων των Σοφών της Σιών» είναι η κυριωτέρα δύναμίς των. 

Διότι ο χρυσός, όπως είναι φυσικόν, όχι μόνον φθείρεται, αναλίσκεται, εξανεμίζεται, αλλά και αλλάζει πολλάκις κυρίους, τελικώς δε χάνεται ή καθίσταται ανίσχυρος, δι’ όσους επίστευσαν μόνον εις την δύναμίν του, όπως διδάσκει η Ιστορία. Αποδείξεις διδακτικαί, το πάθημα του Κροίσου, ο οποίος δεν ήκουσε την γνώμην του Σόλωνος, του Μίδα, του Δαρείου, τους θησαυρούς του οποίου εκληρονόμησεν ο Αλέξανδρος, η Ρώμη κ.τ.λ. 

Ούτε όμως και η βία, δια της οποίας επιδιώκουν οι Σιωνισταί, να επιβληθούν της ανθρωπότητος, κατέστη ικανή να στηρίξη επί χρόνον μακρόν καθεστώτα, όπως έχει αποδειχθή από τα ανελεύθερα καθεστώτα των Κρατών που εστηρίχθησαν δια μέσου των αιώνων εις αυτήν και τα οποία τελικώς πάντοτε κατέρρευσαν. Και δεν είναι τόσον εύκολος η επιδίωξίς των αύτη, δηλαδή η εξουθένωσις, της Ελληνικής φυλής, διότι δύναμίς της ακαταμάχητος είναι το Ελληνικόν Πνεύμα. 

Είναι αυτό το θείον και μοναδικόν και άφθαρτον δώρον με το οποίον έχει προικίσει η φύσις την εξαιρετικήν, την έξοχον, την υπέροχον και αθάνατον αυτήν φυλήν και με την βοήθειαν του οποίου εκονιορτοποίησε και διέλυσεν ανέκαθεν και δια μέσου των αιώνων, τας σκοτεινάς δυνάμεις της βίας και της ύλης, που επεχείρησαν να της επιβληθούν και να την αποπνίξουν. Και ασφαλώς κάτι παρόμοιον θα συμβή και εις το μέλλον.

 Διότι το θείον αυτό δώρον της φύσεως προς την Ελληνικήν φυλήν, το ακατάβλητον Ελληνικόν Πνεύμα, που είναι η ακατανίκητος δύναμις της Ελληνικής φυλής, αντιδρά, εξεγείρεται και είναι τουλάχιστον ανόητον να πιστεύουν, όσοι πιστεύουν, ότι δύνανται δια των μεθόδων που μεταχειρίζονται, να την καταβάλλουν και να την αφανίσουν, επειδή αυτή είναι η πρόθεσίς των και η επιδίωξίς των. 

Ξεχνούν, λησμονούν, ότι η φύσις που εδώρισε εις την Ελληνικήν φυλήν την δύναμιν αυτήν, δεν είναι δυνατόν να δεσμευθή, να υποταχθή και να υποκύψη. Αυτό τουλάχιστον έχουν αποδείξει αι προσπάθειαι και τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών μέχρι σήμερον, όπως κατεδείχθη εις τα ειδικά κεφάλαια του βιβλίου αυτού. Τόσον συνεπώς η φύσις, όσον και η Ελληνική φυλή παραμένουν, η μεν φύσις ανεξερεύνητος, ασύλληπτος και απρόσιτος, η δε φυλή των Ελλήνων αιωνία, ακαταμάχητος και αδάμαστος!... 

Και ιδού διατί η Ελλάς, ως άλλος Ανταίος πίπτει και ανεγείρεται, υποκύπτει και ανίσταται, δια μέσου των αιώνων, διότι απλούστατα, ουδείς εξ αυτών είχεν αντιληφθή, ότι η Ελλάς δεν είναι γεωγραφικός χώρος, τον οποίον όταν τον καταλάβει κανείς κατακτά και την Ελλάδα. Η Ελλάς ανέκαθεν υπήρξεν και είναι ελεύθερον, ασύλληπτον, άφθαρτον και αιώνιον πνεύμα, το οποίον ούτε υποτάσσεται, ούτε αποπνίγεται, ούτε αποθνήσκει»!!... 

Σχετικά με το θέμα αυτό είναι και τα παρακάτω, που αποτελούν απόσπασμα από το «θρυλικό» βιβλίο που έβγαλε πριν από έναν χρόνο η «Ε.Ω.», με τίτλο «Έψιλον εφευρετών και ελληνικά υπερόπλα» (το παρακάτω σημαντικό κείμενο είναι του Δώρου Πάλμου και αναφέρεται σε αποκαλύψεις του πατέρα του, του μεγάλου ερευνητή Γιώργου Πάλμου): «Την εποχή εκείνη, περί το 600 π.Χ., όταν και ο ελληνισμός αναπτυσσόταν σε πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη, υπήρχαν περίπου 280 εκατομμύρια Ελληνόφωνοι και 2.000 ελληνικές πόλεις.

Μετά από αρκετά χρόνια, με τη ρωμαϊκή κατοχή, οι Ρωμαίοι έκαναν μία απογραφή στη Μεσόγειο και βρήκαν 1.350 μεσογειακές πόλεις ελληνικής προελεύσεως. Υπήρξε λοιπόν μία τρομερή συρρίκνωση του ελληνισμού, όπου τα 280 εκατομμύρια Ελληνόφωνων έγιναν λιγότερα από 28 εκατομμύρια και η συρρίκνωση αυτή αφενός ξεκίνησε από την Φάση Β΄ των Ατλάντων (δηλ. την αναδιάταξή τους), οι οποίοι μετά την ήττα τους το 9.600 π.Χ. άρχισαν μεν να παίρνουνε πάλι πάνω τους, όμως άργησαν να πετύχουν σημαντική οργάνωση των σχεδίων τους. 

Σχέδια που εξυπηρέτησε πάρα πολύ η ύπαρξη ενός πολιτισμού από το 5.000 π.Χ. και μετά, που ήταν χομοβαρικός (σεληνιακής δηλ. κατευθύνσεως) της ουραλοαλταϊκής ομοεθνίας: πρόκειται για τον πολιτισμό του Τουράν. Από το Τουράν προήλθαν ως γνωστόν και οι Τούρκοι, ο δε πολιτισμός τους διεσώθη – όπως οι ίδιοι λένε – έπειτα από παρέμβαση της Αθηνάς και γι’ αυτό στην ταινία «Αττίλας» (προπαγανδιστική δουλειά που έχει χρηματοδοτηθεί κι από το ίδιο το τουρκικό κράτος) βλέπουμε τον ναό της Αθηνάς και το σπαθί του Άρεως! 

Ουσιαστικά δηλ. οι Τουράνες, στρεφόμενοι κατά της Ελλάδας, πρόδωσαν την σωτήρα τους την Αθηνά... Ρόλο βέβαια έπαιξαν εδώ και οι Κενεάτες, οι οπαδοί δηλ. του Κενέα, που μαζί με τους Ιουδαίους (όπως αναφέρουν τα αρχαία κείμενα) προχώρησαν σε σφαγές των Ιώνων της Ανατολίας, όπως και των ελληνικών πληθυσμών της Μέσης Ανατολής που έγιναν από τους ανθρώπους του Μωϋσή, του Ιησού του Ναυή, του Δαβίδ κτλ. 

Τις σφαγές αυτές μπορεί κανείς να μελετήσει σε αρχαία και νεώτερα κείμενα, όπου και διαπιστώνει ότι οι Ιουδαίοι, στην προσπάθειά τους να επικρατήσουν, υπήρξαν οι μεγαλύτεροι σφαγείς πληθυσμών στην ιστορία της ανθρωπότητας! Χειρότεροι ακόμα κι από τους οπαδούς του Τζένγκις Χαν... 

 Έχουμε λοιπόν μία αντεπίθεση διαφόρων λαών σεληνιακής αντίληψης, η οποία έφτασε στην κατάσταση να έχουμε την απόφαση για την τελική εξόντωση των Ελλήνων το 1897. Μία απόφαση που για κάθε αρνητή είναι πασιφανές απ’ τα στοιχεία που έχουμε ότι μέσα σε 100 μόλις χρόνια απ’ την απόφαση του 1897 συρρικνώθηκε ο ελληνισμός σε ένα ποσοστό του... 80%!!! Αν κανείς δει τους χάρτες συρρίκνωσης θα καταλάβει πόσο φοβερό υπήρξε αυτό το σχέδιο και πόσο εντυπωσιακό το αποτέλεσμα!... 

Σαν κορύφωση της όλης υπόθεσης δε έχουμε το σχέδιο «Μπουλγκράβια», που κατήγγειλε ήδη από το 1984 ο Γιώργος Πάλμος σε αμφιθέατρο όπου δίδασκε σε φοιτητές! Τότε βέβαια θεωρήθηκε «ακραίος», με αποτέλεσμα την εκδίωξή του από τις σχολές που δίδασκε... 

Αλλά στην πορεία απεδείχθη, με παρέμβαση του αντιεισαγγελέα Αγγελή και κατάσχεση 1,5 φορτηγού προϊόντων όπου και υπήρχε βαλίτσα με όλο το σχέδιο «Μπουλγκράβια», ότι υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο αποκοπής της Μακεδονίας από την υπόλοιπη Ελλάδα και δημιουργίας κράτους μαζί με τα Σκόπια και τη Βουλγαρία, το οποίο και θα ονομάζεται «Μπουλγκράβια»...

ΠΗΓΗ - http://www.volcanotimes.com/